Jakie czynności obejmują kompleksowe usługi księgowe świadczone na rzecz przedsiębiorcy przez biuro podatkowe?

Biuro podatkowe

Kompleksowe usługi księgowe świadczone są przez biura rachunkowe na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, choć najczęściej korzystają z nich firmy. Usługi księgowe może świadczyć podmiot, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Zakres czynności, wykonywanych w ramach usług księgowych na rzecz przedsiębiorców jest bardzo szeroki. Na współczesnym rynku usług księgowych wyraźna jest tendencja do stałego rozszerzania oferty biur rachunkowych, aby stała się ona idealnie dopasowana do wzrastających oczekiwań klientów.

 

​Jakie usługi księgowe świadczy biuro rachunkowe?


​​Usługi księgowe, świadczone przez biuro rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy to przede wszystkim usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czynności te może wykonywać osoba niekarana, z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz posiadająca ubezpieczenie OC. Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na ewidencji wszystkich przeprowadzonych operacji gospodarczych w ramach prowadzonej działalności. Zdarzenia rejestrowane są w księgach w porządku chronologicznym na podstawie archiwizowanych dowodów księgowych. Integralnymi czynnościami towarzyszącymi jest inwentaryzacja stanu aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych i przygotowywanie wyników finansowych oraz przechowywanie dokumentacji księgowej. Biuro rachunkowe zobowiązane jest także do świadczenia na rzecz przedsiębiorców usług podatkowych, które obejmują prowadzenie ksiąg podatkowych, przygotowywanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie porad w tym zakresie na prośbę klienta.
Kompleksowe usługi księgowe na rzecz przedsiębiorców to nie tylko bieżąca obsługa finansów firmy oraz rozliczenia podatkowe, ale także obliczanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz reprezentowanie klienta przed państwowymi organami administracyjnymi. Biuro rachunkowe w ramach usług księgowych oferuje także najczęściej obsługę kadrowo-płacową. W jej skład wchodzi obliczanie stawek wynagrodzeń i zasiłków społecznych, rejestrowanie urlopów i zwolnień lekarskich, prowadzenie akt osobowych i przygotowywanie umów. Profesjonalne biura rachunkowe bardzo często pośredniczą także w procesach rekrutacyjnych, pomagają w zatrudnieniu obcokrajowców, a nawet zajmują się rejestracją nowej firmy. Przedsiębiorcy często mogą także liczyć na usługi dodatkowe, jak składanie wniosków kredytowych, opracowywanie biznesplanów czy wykonywanie analiz finansowych.

 

​Umowa o świadczenie usług księgowych

Usługi księgowe na rzecz przedsiębiorcy świadczone są na podstawie zawartej z biurem rachunkowym umowy o świadczenie usług księgowych. To bardzo ważny dokument, w którym powinien zostać zawarty szczegółowy spis wraz z omówieniem wszystkich czynności, wykonywanych na rzecz klienta w ramach zawartej umowy. Przed podjęciem współpracy z biurem rachunkowym należy dokładnie zapoznać się z postanowieniami umowy i zwrócić uwagę, czy zakres świadczonych usług będzie nam odpowiadał. Szczególną uwagę zwróćmy na sposób finansowania usług, ponieważ może on obejmować jedną kwotę miesięczną lub być dzielony na poszczególne czynności o indywidualnych stawkach.
Ważne są również terminy, do których musimy złożyć w biurze rachunkowym dokumenty oraz sposób ich składania. Niektóre biura oferują kompleksową obsługę on-line, co znacznie usprawnia proces komunikacji. Istotne jest określenie ram czasowych umowy i okresu wypowiedzenia. Sprawdźmy także, czy dostęp do internetowego panelu klienta jest dodatkowo płatny oraz zapoznajmy się z warunkami odpowiedzialności odszkodowawczej biura rachunkowego.