Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego?

Kobieta używająca kalkulatora

Usługi rachunkowe wchodzą w skład kompleksowej obsługi księgowej. Biuro rachunkowe zajmuje się nie tylko sporządzaniem rozliczeń podatkowych, ale także prowadzeniem KPiR, ewidencjonowaniem dochodów firmy, archiwizowaniem dowodów księgowych i obsługą w zakresie kadrowo-płacowym. Błędy w księgach rachunkowych mogą nieść poważne konsekwencje. Sprawdźmy, kto ponosi odpowiedzialność w takich sytuacjach?

 

​Przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za błędy podatkowe

Podstawą prawną do określenia podmiotu odpowiedzialnego za błędy podatkowe jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaZapisy ustawy jasno wskazują, że osobą odpowiedzialną za ewentualne błędy i uchybienia jest przedsiębiorca. Zgodnie bowiem z art.26 ustawy podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. W praktyce oznacza to, że jeżeli urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości rachunkowe, to do odpowiedzialności zostanie pociągnięty płatnik – a nie biuro rachunkowe. W dalszej kolejności płatnik może na podstawie Kodeksu Cywilnego złożyć wniosek o wszczęcie postępowania sądowego wobec nierzetelnego biura rachunkowego z tytułu nienależytego wykonania czynności zawodowych. Na tej podstawie można na drodze sądowej żądać od biura rachunkowego zadośćuczynienia za szkody, wynikające z zaniedbania czynności, określonych w umowie o wykonanie usług. 
Warto jednak mieć na uwadze, że jeżeli błędy biura rachunkowego wynikają z sytuacji niezależnej od jego pracowników – biuro rachunkowe nie zostanie pociągnięte do odpowiedzialności. Do takich sytuacji możemy zaliczyć między innymi nieterminowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego. Pamiętajmy przy tym, że nawet jeśli w umowie z biurem rachunkowym znajdą się zapisy o odpowiedzialności księgowego za ewentualne błędy – nie są one w żaden sposób wiążące dla organów skarbowych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza i karna biura rachunkowego

Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność majątkową tylko i wyłącznie za błędy, które wynikają z wyraźnych zaniedbań pracowników i są niezależne od postępowania podatnika. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań biura rachunkowego skutkuje koniecznością naprawienia szkody. Przy czym obowiązkiem każdego biura rachunkowego jest posiadanie ubezpieczenia OC, z którego pokrywane jest zasądzone na poczet klienta odszkodowanie. Odszkodowanie przyznawane jest na podstawie wyroku sądowego. Bezpośrednie pociągnięcie do odpowiedzialności biura rachunkowego może mieć miejsce tylko wówczas, gdy jego pracownicy popełnią przestępstwo lub wykroczenie podatkowe. W takich przypadkach odpowiedzialność biura rachunkowego regulowana jest Kodeksem Karnym.
Nieprzyjemnych sytuacji można uniknąć, wybierając dobre biuro rachunkowe – posiadające wykwalifikowaną kadrę i odpowiednie certyfikaty. Dobre biuro rachunkowe będzie także ubezpieczone na odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC.