Na czym polega pomoc biura rachunkowego w zatrudnieniu obcokrajowców?

Kobieta używająca kalkulatora

​Polski rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjny dla obcokrajowców, zwłaszcza pochodzących z Ukrainy. Nie od dziś wiadomo, że deficyt „rąk do pracy” doprowadził do otwarcia rynku dla imigrantów, pochodzących nie tylko z Unii Europejskiej. Już niemal 600 tysięcy cudzoziemców płaci w Polsce składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, jak legalnie zatrudnić obcokrajowca? Warto w tym celu skorzystać z usług biura rachunkowego, oferującego pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców.

 

​Tytuł pobytowy niezbędny do legalnego podjęcia zatrudnienia

Cudzoziemiec może legalnie podjąć zatrudnienie w Polsce pod warunkiem, że posiada tytuł pobytowy. Do dokumentów pobytowych zaliczamy wizę (z wyjątkiem wizy turystycznej, humanitarnej lub wydanej w związku z ochroną czasową) lub zezwolenie na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia wydanego w związku z pobytem krótkotrwałym. Warto w tym miejscu nadmienić, że dokument pobytowy (np. wiza) wydany przez inne państwo Schengen także uprawnia do wykonywania pracy na terytorium Polski. Cudzoziemiec może się również ubiegać o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę lub o zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Wniosek o tytuł pobytowy cudzoziemiec musi złożyć osobiście do właściwego wojewody. Posiadanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zezwolenia na pracę sezonową i wpisu do ewidencji oświadczeń.

 

​Informacje dla pracodawcy o zatrudnianiu obcokrajowców

Pracodawca może legalnie zatrudnić pracownika z zagranicy, jeżeli uzyska jeden z trzech niezbędnych dokumentów:
1. Zezwolenie na pracę cudzoziemca. Zezwolenie na pracę występuje w typie A, B, C, D i E. Występuje o nie pracodawca do właściwego wojewody. Standardowo uprawniania ono do wykonywania pracy przez okres 3 lat z możliwością przedłużenia. Najpopularniejsze jest zezwolenie w typie A, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii i osób, posiadających status członka ich rodzin. Do wniosku o zezwolenie należy dołączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
2. Zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową w typie S uprawnia do wykonywania pracy przez okres 9 miesięcy w branży rolniczej, ogrodniczej lub turystycznej. Występuje o nie pracodawca do właściwego starosty. Wydawane jest przez starostę w formie decyzji administracyjnej. W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy nie ma konieczności dołączania do wniosku informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. PUP należy poinformować o przyjeździe cudzoziemca i podać jego adres – dopiero wówczas zezwolenie w typie S może zostać wydane.
3. Wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Wpis do ewidencji oświadczeń przysługuje obywatelom krajów, którzy wyłączeni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zaliczamy do nich obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Praca podejmowana bez zezwolenia na podstawie wpisu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy (czyli 180 dni) w przeciągu 12 kolejnych miesięcy, co oznacza że nie musi być wykonywana w ciągu. Pracodawca musi dostarczyć do Urzędu Pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wraz z argumentacją i potwierdzeniem rejestracji działalności gospodarczej (wniosek CEIDG-1 lub wpis do KRS). Jeden egzemplarz oświadczenia należy się cudzoziemcowi, który na jego podstawie może m.in. wnioskować o wizę. W przypadku chęci przedłużenia stosunku pracy, po 3 miesiącach pracodawca może wnioskować w urzędzie wojewódzkim o wydanie zezwolenia na pracę. Oświadczenie jest rejestrowane w PUP. Pamiętajmy, że uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej!
Pracodawca zobowiązany jest także podpisać z pracownikiem umowę, będącą zawarciem stosunku pracy. Pamiętajmy, że forma i warunki zatrudnienia muszą być zgodne z informacjami, zawartymi w zezwoleniu lub oświadczeniu. Umowę należy zawrzeć w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie wymaga zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pracodawca ma poza tym obowiązek posiadać kopię dokumentu pobytowego cudzoziemca.