Czy biuro rachunkowe może wyręczyć przedsiębiorcę w dokonywaniu rozliczeń podatkowych?

Zmartwiony przedsiębiorca

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może przynieść wiele satysfakcji i wymiernych korzyści, ale wiąże się także z obowiązkami finansowymi. Najważniejszym z nich jest regularne płacenie podatków na rzecz państwa w celu stymulacji gospodarski i redystrybucji dochodu narodowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzania cyklicznych rozliczeń podatkowych z urzędem, które obejmują kilka czynności. Sprawdźmy, co wchodzi w ich skład i czy można je przekazać biurze rachunkowemu?

 

​Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy. Co wchodzi w ich skład?

Podstawowym obciążeniem dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą jest comiesięczne regulowanie składek ZUS. Młodzi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulgi i przez pierwsze dwa lata płacą składki preferencyjne. To jednak nie jedyny obowiązek przedsiębiorcy. Każdego miesiąca musi on także rozliczać się z podatku VAT oraz podatku dochodowego.
Stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorców rozliczających się na KPiR uzależniona jest od dochodu, natomiast w przypadku podatku liniowego wynosi niezmiennie 19% od przychodu. Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT zobowiązani są także do jego rozliczeń. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorca płaci do urzędu kwotę podatku VAT, która wynika z różnicy między fakturami sprzedażowymi a kosztowymi. Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%. Nie zapomnijmy przy tym o podatku od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, wydobycia kopalin, gier oraz podatku rolnym i leśnym, akcyzowym i od czynności prawnych.
Rzecz jasna, wszystkie rozliczenia podatkowe muszą być udokumentowane i wymagają sporządzania oraz archiwizowania konkretnych dokumentów, czyli popularnych deklaracji podatkowych. Wbrew pozorom, zaliczamy do nich nie tylko deklarację roczną. Jakie dokumenty należy cyklicznie przekazywać Urzędowi Skarbowemu?

  1. Deklaracja VAT7 lub VAT7K. Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do regularnych rozliczeń podatku od towaru i usług. Rozliczenia w systemie miesięcznym wymagają złożenia deklaracji VAT7, natomiast rozliczenia w systemie kwartalnym VAT7K. Obie deklaracje należy złożyć do 25. dnia, który następuje po okresie rozliczeniowym – nawet, jeżeli w danym okresie nie wystąpił żaden obrót lub VAT wynosi 0. Podatnicy, którzy dokonują transakcji w obrębie UE muszą dodatkowo składać informację VAT-UE. W przypadku, gdy są importerami nie muszą składać VAT-UE, ale deklarację VAT-9M lub jeśli wartość zakupów przekroczyła 50 tys. – VAT8.
  2. Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT. Plik JPK_VAT to rejestr zakupów i sprzedaży, który należy wysyłać każdego miesiąca do Ministerstwa Finansów. Celem składania JPK_VAT jest uszczelnienie systemu podatkowego i walka z wyłudzeniami.
  3. Deklaracja roczna PIT. Deklarację roczną przedsiębiorca składa po zakończeniu roku podatkowego w celu rozliczenia rocznych przychodów – nawet, jeżeli przychód był zerowy lub nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Podatnicy, rozliczający się na zasadach ogólnych składają PIT-36, w oparciu o podatek liniowy PIT-36L, przy ryczałcie PIT-28, a według karty podatkowej PIT-16A. Przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników muszą dodatkowo pamiętać o PIT-11 i PIT-4R.

Jedyną formą podatku, która nie wymaga składania do Urzędu Skarbowego osobnej deklaracji jest zaliczka na podatek dochodowy. Zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się w systemie miesięcznym lub kwartalnym, zależnie od wybranej formy opodatkowania. Wyliczenia muszą być zaksięgowane w dokumentach, a obowiązkiem przedsiębiorcy jest jedynie wpłacenie zaliczki na konto właściwego US w określonym przepisami terminie.

 

​​Czy rozliczenia podatkowe może wykonywać biuro rachunkowe?


​Z powyższego tekstu jasno wynika, że rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i wymagają przestrzegania wielu restrykcyjnych zasad. Nic zatem dziwnego, że większość przedsiębiorców woli, aby rozliczenia podatkowe były prowadzone przez profesjonalne biura księgowe. Biuro rachunkowe może wykonywać rozliczenia podatkowe na rzecz przedsiębiorcy. Co więcej, zgodnie z art. 80a. ordynacji podatkowej może także podpisywać w jego imieniu zeznania i deklaracje podatkowe o ile posiada stosowne pełnomocnictwo. Pamiętajmy przy tym, że pełnomocnikiem może zostać tylko osoba fizyczna z odpowiednimi uprawnieniami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Biuro rachunkowe może reprezentować podatnika przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em we wszystkich sprawach podatkowych. Wymagane jest nie tylko pełnomocnictwo ogólne, ale także osobne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz pełnomocnictwo ZUS-PEL. Pamiętajmy przy tym, że odprowadzanie podatków jest obowiązkiem przedsiębiorcy bez względu na to, kto prowadzi jego rozliczenia podatkowe. Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną – ale nie podatkową. Oznacza to, że odpowiada ono tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.